במהלך 50 השנים האחרונות גרם האדם לשינויים מרחיקי לכת במבנה ובתפקוד של המערכות האקולוגיות בעולם. השינויים האלה הובילו לצמיחה כלכלית ולרווחה אנושית, אבל גם גרמו להידרדרות חמורה במצבן של המערכות האקולוגיות. מחירים אלו מאיימים עתה על ההישגים של הפיתוח האנושי ועל עתיד האנושות. התחזית, על פי דו"ח המילניום ועבודות אחרות, היא שאם העולם ימשיך להתנהל כפי שהוא מתנהל כיום, מצבן של המערכות האקולוגיות צפוי להחמיר. 
ההנחה המרכזית המקובלת כיום היא שאנשים הם חלק בלתי נפרד מהמערכות האקולוגיות, ושקיימת מערכת דינמית של קשרי גומלין בן האוכלוסייה האנושית לבין שאר מרכיבי המערכת האקולוגית. 

ישנו קשר הדוק בין תהליכים חברתיים וכלכליים ובין מצב המערכות האקולוגיות; תהליכים אלו מהווים כוחות המניעים שינויים במערכות האקולוגיות. ישנם כוחות מניעים המשפיעים באופן עקיף על מצב המערכות האקולוגיות, כמו למשל קצב גידול האוכלוסייה, התפתחות טכנולוגית וסגנון חיים. השפעתם של כוחות אלו על המערכות האקולוגית אינה ישירה.  הכוחות המניעים העקיפים יכולים להוביל לשינויים בכוחות המניעים המשפיעים באופן ישיר על המערכות האקולוגיות, כמו למשל כמות הדיג, רמת השימוש בדשנים כימיים בחקלאות וקצב ההסבה של בתי גידול טבעיים לשטחי חקלאות

מרכיבי המערכת החברתית-אקולוגית
שינויים בכוחות המניעים, העקיפים והישירים גם יחד, יכולים להשפיע על מצב המערכות האקולוגיות, ושינויים במצב המערכות האקולוגיות משפיעים על רווחת האדם. 
כדי לעצור את מגמות ההידרדרות של המערכות האקולוגיות, נדרשים מהלכים קיצוניים לשינוי הכוחות המניעים את המגמות העכשוויות. 

מאגר הידע