במבט גס, המתמקד בעיקר בצמחייה שבעיר, ניתן להבחין במפל (גרדיאנט) של שינוי הסביבה ממרכז העיר, שבו המאפיינים העירוניים הם המובהקים ביותר, ועד לשטחים הפתוחים שמחוץ לה. שינויים אלו נקראים המפל עירוני-כפרי 
מחקרים רבים על קבוצות רבות של יצורים, כולל מיני צמחים, ציפורים ופרפרים, זוחלים, פרוקי רגליים ויונקים מראים שעושר המינים הנמוך ביותר לאורך המפל העירוני-כפרי נמצא בסביבה הבנויה במרכז העיר. במחקרים אלו נמצא שמספר המינים במרכז העירוני הוא פחות מחצי מאשר בחלקים הכפריים או בשטחים הטבעיים בשולי העיר.  
במקביל לירידה שבדרך כלל נצפית בעושר המינים לאורך המפל העירוני-כפרי, מהשטחים הטבעיים שמחוץ לעיר ועד למרכז העיר, חוקרים הבחינו כי ישנה עלייה בעושר המינים באזורים מסוימים בעיר, בהם עושר מיני הצומח גדול יותר מאשר בשטחים הטבעיים שמחוץ לעיר. תופעה זו נקראת 'השיא הפרברי' כיון שהיא מתקיימת באופן בולט בפרברים.
איור סכמטי: ירידה בעושר המינים לאורך המפל העירוני-כפרי
ירידה בעושר המינים לאורך המפל העירוני-כפרי. מקור האיור: Smart Code Central
ניתן להסביר זאת על ידי כמה גורמים:

1. באזורים הפרברים מידת העיור מועטה יחסית; צפיפות הבינוי נמוכה והבתים טובלים בירק וסמוכים לשטחים טבעיים או חקלאיים. הגינון כולל בדרך העשרה במינים או החלפה של הצמחייה המקומית במינים זרים. כתוצאה מכך נוצר מגוון גדול יותר של בתי גידול שונים זה לצד זה. טיפוח גינות פרטיות, נטיעת עצים והקמה של גינות ציבוריות תורמים לגיוון בבתי הגידול וכתוצאה מכך לעליה במגוון המינים המקומי. בנוסף לכך, במקרים רבים בצפיפות עיור נמוכה נכלאים בעיר שרידים של מערכות טבעיות (יערות, ביצות, נופי מים וכו'), שרידים של נוף כפרי (אחו, מרעה, שרידי חקלאות) ומיוצרים שטחים ירוקים מטופחים (פארקים ציבוריים, בתי קברות, גינות פרטיות וגינון עירוני). אלו נוספים לאתרים עירוניים (מפעלים תעשייתיים, אתרי בניה, מחצבות, צירי תחבורה, פסי רכבת שולי כביש וכד') ולמבנים (בניינים, קירות, חומות, גשרים ומדרכות). 


2. בנוסף לגיוון בבתי הגידול, בחלק מבתי הגידול ישנה העשרה של משאבים שבאופן רגיל הם מוגבלים. השקיה ודישון מגבירים את קצב גידול הצומח (היצרנות הראשונית). אשפה מסוגים שונים תורמת לזמינות גבוהה של חומרי הזנה בקרקע ומגדילה את היצע המזון לבעלי החיים. לעתים קרובות צמחי התרבות נושאים פירות וזרעים הנאכלים על ידי בעלי חיים, בעיקר ציפורים ועטלפים. כמו כן, יש בעלי חיים שהסתגלו לצריכה ישירה של מזון המסופק בידי בני אדם באופן מקרי או מכוון (תחנות האכלה).


3. סיבה אפשרית נוספת לעלייה בעושר המינים באזורים מסוימים של העיר היא שינויים בגורמים בתנאים הסביבתיים כתוצאה מפעילות האדם, כגון עלייה בטמפרטורות, האופיינית למפל העירוני-כפרי, והיכולים לעודד את קיומם של מינים שונים. 
מגמה נוספת שמאפיינת את המפל העירוני-כפרי היא העלייה במספר המינים הזרים עם העלייה במידת העיור והתגברות השפעת הפעילות האנושית. מגמה זו נמצאה נכונה עבור צמחים, יונקים, עופות ופרוקי רגליים.

לסיכום, עושר המינים הגבוה באזורים בעיר הנתונים תחת השפעה אנושית נמוכה או בינונית נובע מנוכחותם של מינים זרים ושל מינים מקומיים נפוצים המשגשגים בקרבת אדם ומסוגלים לנצל למחייתם משאבים שמקורם באדם לצד מגוון של משאבים טבעיים. כמו כן, הגידול באחוז השטח המופרע והעלייה המתמדת בעוצמת ההפרעה משנים את בית הגידול באופן קיצוני. בעקבות כך נוצרות הזדמנויות למינים זרים של צמחים ובעלי חיים לנצל את מקורות החדשים ולתפוס מקומות פנויים. 


מאגר הידע