ישראל נערכת להתמודד עם שינויי האקלים העתידיים בשני מישורים. המישור הראשון הוא הסתגלות (adaptaion), ועיקרו הכנת תוכנית פעולה שתאפשר התמודדות עם השינוי הבלתי-נמנע. מישור זה כולל בחינת דרכי ההתמודדות כמעט בכל ענפי המשק – מים, חקלאות, בריאות, סביבה, תשתיות וכלכלה. המישור השני מתמקד בצמצום פליטות (mitigation), והוא מבטא הלכה למעשה את תרומת ישראל למאבק הכלל-עולמי למלחמה בשינוי האקלים. במסגרת מאבק זה חתומה ישראל על כמה הסכמים המחייבים אותה לפעול לצמצם פליטות ולהתייעלות אנרגטית. אחד מהם הוא הסכם קופנהגן (2009), שבמסגרתו התחייבה ישראל לחתור לצמצום פליטות בשיעור של 20% ביחס לתסריט של "עסקים כרגיל" עד שנת 2020.


מקורות ומידע נוסף

הדו"ח הלאומי השני של ישראל על שינויי אקלים, המשרד להגנת הסביבה, אוגוסט 2011
רוזן ד., קליין מ., לייכטר מ., פרת א., יהושע נ., מלול א., גלילי א., ניר י., פפאי ני., (2004). חופי ישראל 2004. דו"ח החברה להגנת הטבע ופורום ארגוני החוף על מצב חופי הים התיכון. המשרד להגנת הסביבה.
פז ש., קידר א. (2007). שינויי אקלים, השלכות חזויות ותופעות נצפות: רקע גלובלי ומבט ישראלי. קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה.
Pe’er G., Safriel U., N. 2000. Climate Change, Israel National Report under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Impact, Vulnerability and Adaptation. Commissioned by the Ministry of Environment From the Blaustein Institute for Desert Research, Sede Boqer Campus of Ben-Gurion University of the Negev

מאגר הידע