שלושה ענפי כלכלה אחראים לפליטה של יותר מ-60% של גזי חממה.
שלושה ענפי כלכלה – אספקת אנרגיה, תעשייה ויערנות – אחראים לפליטה של יותר מ-60% של גזי החממה. התרומה של ענף היערנות נובעת בעיקרה מבירוא יערות ברחבי העולם: עצים שנכרתים (לצרכים שונים) אינם יכולים עוד לקלוט פחמן דו-חמצני, ואם הם נשארים כרותים או נשרפים, הם פולטים פחמן דו-חמצני שאצור בגזע ובעלים.

מאגר הידע