בעבר שטחים מוגנים היו...כיום שטחים מוגנים הם...
יעדיםמובדלים למטרות שמירת טבעמנוהלים עם יעדים חברתיים וכלכליים
מיוסדים בעיקר לשימור נופים יפים ויצורים מדהימיםפעמים רבות מוקמים בגלל נימוקים מדעיים, כלכליים ותרבותיים
מנוהלים בעיקר למבקרים ותייריםמנוהלים תוך התחשבות בתושבים המקומיים
מוערכים כטבע פראימוערכים בגלל החשיבות התרבותית של ה"טבע הפראי"
במרכז – הגנהבמרכז – שיקום והבראה
ניהולעל ידי הממשל המרכזיעל ידי שותפים רבים
תושבים מקומייםמתוכננים ומנוהלים כדי להגן על השטח מפני אנשים ולמנוע את פעילותם בשטחמנוהלים עם התושבים המקומיים, לטובתם ובמקרים מסוימים על ידם
מנוהלים ללא התחשבות בדעות המקומיים
ההקשר הרחבמפותחים בנפרדמתוכננים כחלק ממערכות לאומיות, אזוריות ובין-לאומיות
מנוהלים כ"איים"מפותחים כרשתות (שטחים מוגנים לחומרה מחוברים לאזורי חיץ ומסדרונות ירוקים)
תפיסותנחשבים בעיקר לנכסים לאומייםנחשבים גם כערך קהילתי
מהווים בעיקר אינטרס לאומימהווים גם אינטרס בין-לאומי
ממשקמנוהלים באופן מגיב בטווחי זמן קצריםמנוהלים באופן מותאם (אדפטיבי) מתוך ראייה ארוכת טווח
מנוהלים באופן טכנוקרטיהתחשבות באינטרסים פוליטיים
מימוןעל ידי משלם המיסיםעל ידי מקורות רבים

מקורות ומידע נוסף

הטבלה מעובדת מתוך- Phillips, A. (2003) Turning ideas on their head: the new paradigm for protected areas. In: Jaireth, H. and Smyth, D. (eds),Innovative Governance: Indigenous Peoples, Local Communities and Protected Areas. Ane Books, New Delhi.

Chape S., Spalding M. and Jenkins M.D. (2008). The World's Protected Areas. Prepared by the UNEP World Conservation Monitoring Centre. University of California Press. Berkeley, USA.

מאגר הידע