על-פי כל ארבעת התרחישים, השטח החקלאי צפוי להמשיך ולהתרחב באזורים המתפתחים של העולם, ולהישאר יציב או אפילו להצטמצם באזורים המתועשים שלו. באזורים מהעולם שבהם יתממש תרחיש "סדר באמצעות כוח" ניתן לצפות לקצב הגבוה ביותר של הסבת בתי גידול טבעיים לשטחי חקלאות. עם זאת, יהיו אזורים בעולם שבהם כוחות אחרים יהיו משמעותיים יותר ביצירת שינוי במערכות האקולוגיות. כך למשל שינויי אקלים יהיו כנראה כוח המניע המשמעותי לשינויים במגוון הביולוגי במדבריות ובאזורי הטונדרה. לעומת זאת, מינים פולשים ושאיבת מים יהיו כוחות מניעים משמעותיים במערכות אקולוגיות של מים מתוקים. 

אם יימשך הקצב הנוכחי של הסבת שטחים טבעיים לשטחי חקלאות ומרעה, צפוי שטח הקרקע המעובד להמשיך ולהתרחב. מודלים אחדים חוזים שעד לשנת 2050 שטח הקרקע המעובד בעולם יתרחב ב- 18% נוספים.

הסבת בתי גידול טבעיים לשטחי חקלאות צפויה להמשיך להיות כוח מרכזי המניע שינויים במערכות אקולוגיות יבשתיות ובמערכות של מים מתוקים. על פי כל ארבעת התרחישים, המגמה של הסבת ערבות עשבוניות ובתי גידול מיוערים לשטחים מעובדים צפויה להמשיך בעולם כולו. המשך ההתרחבות של השטחים המעובדים יוביל לאובדן נוסף של מגוון ביולוגי, לשינוי אקלים, להרס קרקעות ראויות לעיבוד ולהגדלת עודפי החנקות במערכות האקולוגיות המימיות והיבשתיות. 


המשמעות של התממשות התחזית הזו היא אובדן של כ-100 מיליארד דונמים נוספים של מערכות טבעיות, שטח השווה בגודלו לשטחה של ארצות הברית כולה! 

מרבית ההתפשטות של חקלאות בעולם צפויה להתרחש באזורים יובשניים ויובשניים למחצה במדינות מתפתחות, בעיקר באמריקה הלטינית ובמרכז אפריקה. מכיוון שמערכות אקולוגיות בעלות מגוון ביולוגי גבוה נוטות להתפתח על אדמות בעלות פוריות נמוכה, הרס מערכות אקולוגיות באזורים טרופיים ובאזורי ספר מדבר תזיק למגוון הביולוגי העולמי באופן שאינו יחסי לגודל השטחים שיוסבו. 
עם זאת, יהיו אזורים בעולם שבהם כוחות אחרים יהיו משמעותיים יותר ביצירת שינוי במערכות האקולוגיות. כך למשל שינויי אקלים יהיו כנראה כוח המניע המשמעותי לשינויים במגוון הביולוגי במדבריות ובאזורי הטונדרה. לעומת זאת, מינים פולשים ושאיבת מים יהיו כוחות מניעים משמעותיים במערכות אקולוגיות של מים מתוקים. 

בנוסף לאובדן הישיר של המגוון הביולוגי בשטחים המוסבים לחקלאות, השפעות הדדיות בין שינויי אקלים, מינים פולשים וקיטוע רצפים של שטחים טבעיים, יכולות לגרום לאובדן נוסף של מגוון ביולוגי. 

גרף: שינויים בשטחי חקלאות על פי ארבעת התרחישים

מאגר הידע