הארגון הבין-לאומי לתקינה (International Organization for Standartization, ISO) פיתח יותר מ-18,500 תקנים בין-לאומיים במגוון של נושאים. תקן ISO 14401 הוא תו תקן למערכת של ניהול סביבתי. הוא מאגד שיטות ואמות מידה שעל פיהן חברות צריכות לפעול כדי לצמצם את השפעותיהן המזיקות לסביבה, וכדי להשיג שיפור מתמשך של הסביבה. מאז 1999 גדל קצב ההיתרים ביותר מ-30% בשנה וכל שנה ניתנו 230,000 היתרים. התפתחות זו ממחישה את המספר ההולך וגדל של חברות שמתחייבות לאמץ מערכות של ניהול סביבתי.

היתרי ISO 140041

מאגר הידע