השימוש במשאבי הטבע גדל ביותר מ-40% בשנים שבין 1992 ל-2005, מ-42 ל-60 מיליארדי טונות. העלייה הממוצעת לאדם היא 27%. העלייה הגדולה ביותר היא בניצול של מינרלים לבנייה (כ-80%) ובניצול של מחצבים ומינרלים (כ-60%). הגידול הזה קשור באופן הדוק לעלייה בגודל האוכלוסייה, לצורך במחסה ובמזון ולרמת חיים גבוהה יותר.
 בד בבד עם העלייה בשימוש בחומרי הטבע, חל גם גידול בסחר הבין-לאומי במשאבים. הערך הכולל של הסחר הבין-לאומי במשאבים טבעיים נאמד בשנת 2008 ב-3,700 מיליארדי דולרים, המהווים כמעט 24% מהמסחר הבין-לאומי. ערך זה גדל ביותר מפי שישה בין 1998 ל-2008.
ניצול חומרים כלל-עולמי. תרגום מתוך: Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20

ניצול חומרים כלל-עולמי. תרגום מתוך: Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20


מאגר הידע