הטבע הוא מערכת מורכבת שמשתנה בתגובה לאירועים ותהליכים – טבעיים ומעשי ידי אדם. לכן, פעמים רבות הטבע אינו מערכת שנמצאת בשיווי משקל או שואפת לשיווי משקל. חלק מכוחות שינוי אלו צפויים, לדוגמה הגידול באוכלוסיה האנושית, ואחרים אקראיים, לדוגמה צונאמי; חלק הם שינויים הדרגתיים, לדוגמה שינויי אקלים, ואחרים הם שינויים דרסטיים ופתאומיים - הפרעות, לדוגמה שריפות ענק. באלפי השנים האחרונות הטבע מושפע מאוד גם מפעילות האדם.


במילים אחרות, הטבע הוא מערכת דינמית שחווה הפרעות כל העת: בצורות ושיטפונות, שריפות, התפרצויות של אוכלוסיות מינים (לדוגמה ארבה) והתפרצויות געשיות ועוד. כוחות שינוי אלו, בין שהם טבעיים ובין שהם מעשה ידי אדם, הם שכיחים מאוד ולמעשה מהווים חלק משגרת הטבע. הכושר של המערכת האקולוגית לעבור הפרעה ולשמר את התפקודים והבקרות של המערכת מכונה גמישות עמידה (resilience).

האופי של הטבע במקום מסוים עוצב על ידי ההיסטוריה הסביבתית של המקום. מחקרים הראו שתהליכים שמתרחשים במערכת האקולוגית, לדוגמה שימושי הקרקע על ידי האדם או שריפות, משאירים את חותמם על המערכת גם עשרות שנים אחרי שהתרחשו. במילים אחרות, המערכת האקולוגית מגיבה לאירועים שהיא עוברת ומושפעת מהמתרחש בסביבתה גם לאחר תקופה ארוכה מזמן ההתרחשות. לכך יש השלכות חשובות בהבנת התהליכים והתופעות בטבע ובתכנון פיתוח וממשק סביבתי.

ההשפעה המצטברת של מגוון של תהליכים בקני מידה שונים באה לידי ביטוי במערכת האקולוגית. יותר מכך, כל התהליכים מתרחשים בהקשר של התהליכים האחרים; במילים אחרות - המערכת מורכבת מאינסוף גורמים ומסובכת מאד מבחינת התהליכים המתקיימים בה. לכן התוצאה יכולה להיות מגוון של מצבים אפשריים ולא חברת שיא צפויה וחזויה מראש.
ניתן לסכם כי:
  • הטבע הוא מערכת מורכבת מרובת משתנים.
  • הטבע מתאפיין בשכיחות של הפרעות, אשר יכולות לגרום לשינוי בתופעות ובתהליכים.
  • שיווי משקל בטבע הוא תופעה זמנית והוא אינו מאפיין של המערכת.
  • התהליכים במערכת האקולוגית מושפעים ממערכות אקולוגיות סמוכות ומאירועים שהתרחשו בה בעבר.

לעובדות אלו השלכות על שמירת טבע:

  • גם שמורות טבע אינן סטטיות, אלא גם הן מערכות אקולוגיות שמשתנות כל העת.
  • פרויקטים של שיקום והשבה ששואפים לשחזר את העבר צריכים לשקול אם התהליך רצוי ואפשרי.
  • יש להתחשב במשטר ההפרעות הצפוי ולשלבו בממשק של שמירת הטבע.
  • יש להתחשב בהיסטוריה של ההפרעות והשימוש בקרקע בממשק של המערכת האקולוגית.
  • יש לבחון, לתעד ולהתייחס לשינויים הדרגתיים וגם לשינויים דרמטיים ומהירים. יש להתייחס ליחסי הגומלין האפשריים בין שני סוגי התהליכים.
 

מקורות ומידע נוסף

Pickett, S. T. A., R. S. Ostfeld, et al., Eds. (1997).The ecological basis of conservation: Heterogeneity, ecosystems, and biodiversity.New York and London, Chapman and Hall.

Wallington, T., R. Hobbs, et al. (2005). "Implications of current ecological thinkingfor biodiversity conservtion: a review of the salient issues." Ecology and Society10(1).

Foster, D., F. Swanson, et al. (2003). "The Importance of Land-Use Legacies to Ecology and Conservation."BioScience53(1): 77.

מאגר הידע