צריכת משאבי המים באזורים שונים בעולם תלויה בתנאי האקלים השוררים בכל אזור ובגורמים הקשורים לפיתוח חברתי-כלכלי, כמו צפיפות אוכלוסין, פיתוח חקלאי ותעשייתי ותרבות השימוש במשאבי מים. בממוצע עולמי, החברה האנושית צורכת מדי שנה קצת יותר מ-10% מכמות המים המתוקים המתחדשים ממשקעים. באזורים צחיחים, כמו אגן הים התיכון וצפון אפריקה, האוכלוסייה האנושית משתמשת מדי שנה ב-120% ממשאבי המים המתחדשים. באזורים האלה ההפרש בין משאבי המים המתחדשים לבין כמות המים הנצרכת מתקבל משאיבה של מי תהום בקצב העולה על קצב התחדשותם. בעתיד צפוי מחסור במים באזורים רבים בעולם. הדבר יגביל את הפיתוח הכלכלי ויעיק על רווחת האדם.

"צריכת המים המתוקים גדלה פי שישה בין השנים 1900 ל-1995 - יותר מפי שניים מקצב הגידול של האוכלוסייה האנושית. כבר היום כשליש מאוכלוסיית העולם חיה במדינות שבהן יש עקת מים, כלומר מדינות שבהן הצריכה עולה ב-10% על יכולת ההספקה. אם ימשכו המגמות הנוכחיות, עד לשנת 2025, שניים מכל שלושה אנשים על פני כדור הארץ יחיו בעקת מים". (קופי ענאן, מזכ"ל האו"ם לשעבר, 2000)

גרף: שאיבה, הסטה וצריכה של מים בעולם. הקווים האנכיים מציגים את כמויות המים הנשאבות ואת כמויות המים הנצרכות ביבשות השונות (הנתונים נכונים לסוף המאה ה-20).

הקווים האנכיים מציגים את כמויות המים הנשאבות ואת כמויות המים הנצרכות ביבשות השונות (הנתונים נכונים לסוף המאה ה-20).


מקורות ומידע נוסף

מאגר הידע