הגנה על שטחים מיועדת בדרך כלל לשימור של ערכי טבע, מערכות אקולוגיות, נופים או תפקודים של המערכות האקולוגיות. ההגנה על שטחים פתוחים יכולה להתבצע בכמה דרכים ודרגות הגנה שונות, למשל על ידי שמורות טבע, יערות וחופים. האיגוד העולמי לשמירת טבע (World Conservation Union, IUCN) ממין את השטחים המוגנים באופן הבא:

שמורת טבע/שטח פראי ( Nature Reserve/ Wilderness Area)שטח שמוגן באופן מחמיר כדי לשמר את המגוון הביולוגי ו\או תופעות טבעיות אחרות. הפעילות האנושית בשטחים אלו מבוקרת ומוגבלת ביותר. שטחים כאלו משמשים…
פארק לאומי (National Park)שטחים טבעיים או כמעט טבעיים נרחבים שנשמרים כדי להגן על תהליכים אקולוגיים בקני מידה נרחבים יחד עם המינים והמערכות האקולוגיות האופייניים להם. ההגנה מיועדת לשמור על השלמות של המערכת האקולוגית, למנוע ניצול ומגורים שיפגעו במטרות לעיל וליצור בסיס לאפשרויות להנאה מהשטח באופן רוחני, מדעי, חינוכי ולתיירות באופן שתואם את אופי השטח וההגנה עליו.
ערך טבע (Natural Monument)הגנה על ערכי טבע ייחודיים. בדרך כלל מדובר בשטחים קטנים יחסית ובעלי ערך גבוה למבקרים.
בית גידול/מינים בממשק (Habitat/Species Management Area)השמירה נועדה להגן על מינים או בתי גידול מסוימים, והממשק, שבמקרים רבים הוא אקטיבי מאוד, מבטא עדיפות זו.
נופים מוגנים (Protected Landscape/ Seascape)שטח שמוגן כיוון שיחסי הגומלין בין פעילות האדם לטבע יצרו איזור בעל אופי ייחודי: אקולוגי, ביולוגי, תרבותי ונופי. שימור יחסי גומלין אלו הכרחי לשמירת הטבע באזורים אלו.
שטחים מוגנים שבהם יש שימוש מקיים של משאבי הטבע (Protected area with sustainable use of natural resources)ההגנה משמרת את המערכות האקולוגיות יחד עם ערכי התרבות והשיטות המסורתיות של ממשק של משאבי הטבע. בדרך כלל אלו שטחים נרחבים וללא פיתוח מתועש.
באופן היסטורי נוצר שילוב בין מטרות אלו ובין צורכי האדם. בפועל מרבית השטחים המוגנים הם באזורים שבהם מידת הפעילות האנושית נמוכה בלאו הכי, בדרך כלל משום שאין להם ערך כלכלי ישיר, או במילים אחרות – אלו שטחים שאיש אינו מעוניין בהם. בישראל תופעה זו בולטת במיוחד – אזור החוף הפורה דל בשטחים מוגנים,ואילו באזור המדברי, שבו צפיפות האוכלוסייה והפעילות הכלכלית נמוכות, יש שטחים נרחבים מוגנים.
תכנון שיטתי של הגנת הטבע (Systematic Conservation Planning) נועד לתקן עיוות זה וליצור ייצוג נכון למגוון הביולוגי ולתפקודיו.

מאגר הידע