המצב הטרופי של מקווה מים מתאר את מידת היצרנות הראשונית ואת התפתחות החברה האקולוגית במקווה המים:
אוליגוטרופי – כמות הנוטריינטים במקווה המים נמוכה יחסית, וכתוצאה מכך גם היצרנות הראשונית ועושר החברה הביולוגית נמוכים.
מזוטרופי – המים עשירים בנוטריינטים יותר מאשר במצב אוליגוטרופי אך פחות מאשר במצב האאוטרופי, היצרנות הראשונית גבוהה יותר והחברה האקולוגית עשירה יותר מאשר במצב האוליגוטרופי.
 אאוטרופי – רמת הנוטריינטים במים גבוהה, ובהתאמה גם היצרנות הראשונית. 
שלושה גורמים עיקריים משפיעים על המצב הטרופי של גוף המים:
1. קצב אספקת הנוטריינטים מאגן ההיקוות תלוי באופי המסלע, בקרקעות ובצומח וכן בשימוש ובממשק של האדם.
2. האקלים, כמות האור, הטמפרטורה וההידרולוגיה - המשקעים ואופי הזרימה במקווה המים.
3. צורת מקווה המים, עומק המים, נפח המים, שטח הפנים והיחס בין גודל אגן ההיקוות לגודל מקווה מים.

לעתים מקווה המים עובר ממצב טרופי אחד לאחר. נוטריינטים שמגיעים עם מי הנגר העילי מאגן ההיקוות מעשירים את מקווה המים, ועקב כך היצרנות הראשונית עולה. עם זאת, ישנם גופי מים שנשארים אוליגוטרופיים או מזוטרוטרופיים תקופות זמן ארוכות. יתרה מכך, ממצאים מליבות סדימנטים של משקעי אגמים מעידים כי קיימות תנודות ביצרנות הראשונית של מקווי מים, ולעתים ישנו מעבר ממצב מזוטרופי או מצב אוטרופי או למצב אוליגוטרופי

איור: מקווה מים מזוטרופי
איור: מקווה מים אאוטרופי
איור: מקווה מים אוליגוטרופי

מקורות ומידע נוסף

מאגר הידע