זיהום מים היה אחד הנושאים הראשונים שזכו להתייחסות מדעית וציבורית סביבתית כבר מתחילת המאה ה-20  ובהמשך בשנות ה-70, בתחילת דרכה של התנועה הסביבתית. למרות זאת, זיהום מים נותר אחת הבעיות הסביבתיות הקשות ברחבי העולם כולו. 
 
זיהום מים נגרם ממגוון רחב של גורמים: כימיים, פיזיקליים וביולוגיים. אפשר להבחין גם בין מקורות זיהום נקודתיים, כמו צינור שפכים, לבין מקורות זיהום לא-נקודתיים שששוקעים יחד עם המשקעים או נשטפים עם הנגר העילי. 
המזהםהמקור העיקריההשפעות
חומר אורגנישפכים תעשייתיים וביתיים פרוק החומר האורגני על ידי יצורים אירובים גורם לדלדול ריכוז החמצן בעמודת המים; בעקבות זאת יצירת עקה וחנק של היצורים החיים.
עודף נוטריינטים (ניטראט וזרחן)נגר עילי משטחי חקלאות ואזורים עירוניים אאטרופיקציה - המרצה של צמיחת אצות שבסופו של דבר מתות ומפורקות על ידי מפרקים אירוביים, המדלדלים את המים מחמצן וכך גורמים לנזק לחיים במים. רמות גבוהות של ניטראט במים גורמים לתחלואה לאדם ולחי.
מתכות כבדותתעשייה וכרייהאינן מפורקות ולכן יכולות להישאר במים או בסדימנטים תקופות ארוכות. מצטברות ברקמות של יצורים חיים ורעילות לאדם ולחי.
מיקרואורגניזמים גורמי מחלות (פתוגנים)שפכים ביתיים וממשק חי, מקורות טבעייםהפצת מחלות זיהומיות דרך הספקת המים. מהווים את אחד הגורמים המרכזיים לתמותת ילדים בעולם המתפתח.
חומרים אורגנים רעילים (נפט, קוטלי חרקים, חומרים מתעשיית הפלסטיקה)מקורות מגוונים כגון: תעשייה, חקלאות, כלי תחבורה, גינון ועודגורם לטווח רחב של פגיעה כתוצאה מהרעלות.
מלחים מומסיםנשטפים מקרקעות אלקליניות על ידי השקיית יתר או נשאבים לאקויפרים חופייםכתוצאה משאיבת יתר של מי התהום והורדת מפלסי מי התהוםהצטברות מלח בקרקעות והורדת פוריותן. המלחת מאגרי תהום של מים מתוקים.
גשם חומצי או נגר חומציהשקעת חלקיקי גופרית, בעיקר משריפת פחם. נגר חומצי מאתרי מכרות.החמצה (הורדת ה- pH) של של המים במאגרי מים מתוקים כגון נהרות ואגמים;כתוצאה מכך: נזק למערכת האקולוגית ותמותה של יצורים חיים שחרור ושטיפה של מתכות כבדות, כמו אלומיניום, שהיו קשורות לחלקיקי הקרקע מהקרקע למים.
סחף וחלקיקים מרחפיםבליית קרקע ופעולות בנייה באגני היקוותמעלה את עכירות המים. כתוצאה מכך: מוריד את איכות המים לשתייה ופנאי, מצמצם את האזור המואר (הפוטי) ואת היצרנות הראשונית במים, גורם נזק לבתי הגידול במים ומפריע לרבייה.

מאגר הידע