תכנים בנושא תחרות

כל יצור מקיים יחסי גומלין עם פרטים אחרים, בני אותו מין או בני מינים אחרים. יחסי הגומלין - הקשרים  שבין היצורים השונים יכולים להיות חיוביים, שלילייים או ניטרליים. לעתים יצור אחד נהנה מהקשר (יחס חיובי), ואילו האחר ניזוק ממנו (יחס שלילי). נהוג לסווג את יחסי הגומלין בהתאם להשפעתם על שני הצדדים: השפעה חיובית (+), שלילית (-) או ניטרלית (0).