בשנת 2010 פרסם המשרד להגנת הסביבה את התוכנית הלאומית למגוון לביולוגי בישראל,
אך עד כה (דצמבר 2011) היא טרם אושרה על ידי הממשלה.
שני הפרקים הראשונים במסמך - המגוון הביולוגי וחשיבותו ואיומים על המגוון הביולוגי ודרכים לשימורו, כוללים חומר רקע עבור מקבלי ההחלטות בכל הנוגע למהות המגוון הביולוגי וחשיבותו. בפרקים האלה מוצגים גם המאמצים שנעשים בישראל לשימור המגוון הביולוגי.
בפרק השלישי - המגוון הביולוגי בתכנון הלאומי מול איומי העתיד, מזוהים האיומים העתידיים על בסיס התחזיות לגידול באוכלוסייה ושינויי האקלים. לאור איומים אלו, מודגש בפרק זה הצורך בתוכנית לאומית שמטרתה להגן על המגוון הביולוגי.
הפרק הרביעי - היבטים כלכליים, דן בהיבטים הכלכליים של המגוון הביולוגי ועוסק ביכולת להעריך את התועלות לאדם מהמגוון הביולוגי (חלק מהתועלות חסרות ערך שוק, אך הן חיוניות לקיום האדם ולרווחתו). חשיבות הפרק הזה ביכולתו לסייע לקובעי מדיניות בהשוואה בין עלות השמירה על המגוון הביולוגי לבין התועלת המופקת משימור זה.
הפרק החמישי - המסגרת המשפטית המוסדית, דן בהיבטים החוקיים והמוסדיים של שימור המגוון הביולוגי בישראל, ומוצגים בו החקיקה והמבנה הארגוני הקיים כמו גם הצעות לתיקון ושיפור עתידי.
הפרק השישי - מחקר וניטור המגוון הביולוגי, מתמקד במחקר המדעי ובניטור של המגוון הביולוגי, החיוניים להגנה יעילה ולממשק נכון. בפרק זה מוצגים ההישגים המדעיים, אך גם מוגדרים המקומות שבהם יש חוסר ידע, וניתנות בו הצעות ותוכניות פעולה להשלמת פערי הידע.
הפרק השביעי - חינוך והלעאת מודעות הציבור, מתמודד עם חינוך והשכלת הציבור בנושא המגוון הביולוגי, בהנחה שגם כאשר הכלים החוקיים ישופרו וחוסר הידע יושלם – מודעות הציבור ושיתוף הפעולה שלו חיוניים לשמירה על המגוון הביולוגי. שיתוף פעולה כזה מצריך השקעה בחינוך בכל הרמות.
הפרק השמיני - היבטים בין-לאומיים, דן באפשרויות של ישראל למעורבות בין-לאומית בתחום שמירה על המגוון הביולוגי. פרק זה מדגיש את הרווח הפוליטי והמדעי למעורבות מעין זו.
הפרק התשיעי - הצעה לתכנית פעולה, מציע תוכניות פעולה של כל משרדי הממשלה בהתבסס על הדברים שהוצגו בפרקים הקודמים.

מאגר הידע