בשטחים הפתוחים מתקיימות מערכות אקולוגיות טבעיות או טבעיות למחצה. השטחים הפתוחים הם בדרך כלל שטחים שאינם בנויים שיוצרים פסיפס בנוף: בתי גידול טבעיים וטבעיים למחצה, שטחים חקלאיים, יער נטע-אדם ועוד. גם בתוך כל אחת מהקטגוריות לעיל אנחנו מוצאים דרגות שונות של פיתוח. לדוגמה, שטח חקלאי אינטנסיבי לעומת חקלאות אורגנית או יער נטע אדם הטרוגני לעומת יערות אורנים אחידים. חלק מהשטחים הפתוחים מוגן בדרגה כלשהיא וחלק אחר כלל לא.
שטחי חקלאות (שדות ומרעה) מכסים כרבע מהשטח היבשתי העולמי וכשליש מהשטח היבשתי שאינו מכוסה קרח. אם נוסיף על כך את שטחי היער המנוהל, השטח גדול עוד יותר. לשטחי החקלאות ולעיבוד של השטחים האלה יש השפעה מרחיקת לכת על המגוון הביולוגי. אמנם ב-40 השנים האחרונות גדל השטח החקלאי רק ב-12%, אך בעשורים אלו עלתה רמת השימוש בדשנים סינתטיים בכ-700%, רמת ההשקיה עלתה בכ-70% וחלה עלייה דרמטית נוספת במיכון. כל אלו הניבו גידול בתוצרת החקלאית של פי שניים ויותר, אבל המחיר הסביבתי של התהליך גבוה. ההערכה היא שכרבע מיכולת הייצור הביולוגית מוקצית לשימוש האדם. יחד עם העלייה ביצור חלו ירידות משמעותיות במגוון המינים באזורים של חקלאות אינטנסיבית. אין ספק כי שיפור היכולת של המערכת האקולוגית החקלאית לספק מזון, עץ וסיבים בא במקרים רבים על חשבון היכולת של המערכות האקולוגיות הטבעיות לספק את שאר השירותים, כמו למשל טיהור מים, בקרת שיטפונות ומיתון סערות, פוריות קרקע והדברה טבעית של מזיקים.
מבט מתל גזר. מקור הצילום: Ian W Scott

מבט מתל גזר. מקור הצילום: Ian W Scott


מקורות ומידע נוסף

Millennium Ecosystem Assessment 2005

Foley, J. Monfreda, A., C., Ramankutty, N., Zaks, D. (2007). "Our share of the planetary pie." Proceedings of the National Academy of Sciences 104(31): 12585-12586.

מאגר הידע