בהיותם תלויים כמעט לחלוטין במשאבים טבעיים, נמנעים עירוניים הם לרוב מינים מקומיים שרגישים מאוד לשינויים בבית הגידול ולנוכחות בני אדם, ומשום כך הם הראשונים להיפגע כתוצאה מפיתוח עירוני.

מחקרים רבים העוסקים בהתפתחות צמחייה בערים ובעיירות במרכז אירופה מצביעים על ירידה משמעותית באחוז מיני צמחים מקומיים ותיקים (ארכאופיטים, שידוע שהיו בעיר עוד לפני שנת 1500), ובעיקר במינים בעלי טווח אקולוגי צר ו/או מינים הקשורים לבתי גידול דלים בחומרי הזנה (אוליגוטרופיים). צמחים רגישים לפעילות בני אדם כוללים צמחים המופיעים מאוחר בתהליכי התפתחות חברת הצומח וכאלה הקשורים בבתי גידול לחים, שאובדנם בדרך כלל נובע מניקוז עבור חקלאות והתיישבות ומתהליך בירוא יערות.
במחקר שנעשה באגן אגם טאהו בקליפורניה נמצא כי עושר מיני הטורפים המקומיים ירד באופן משמעותי בהתאם לעלייה במידת הפיתוח העירוני. במחקר אחר נמצא שגם עושר המינים של יונקים קטנים מקומיים במרכז אונטריו (קנדה), היה בקורלציה שלילית עם רמת הפיתוח.

נמנעים עירוניים לעיתים נמצאים במתחמים טבעיים בתוך העיר. הפיתוח העירוני מסביב למתחמים אלו, הכולל בין היתר כבישים, בניינים ואזורי תעשייה, קוטע את בית הגידול הטבעי, ו"כולא" מינים אלו בתחומי העיר.

מקורות ומידע נוסף

Wittig R. (2004). The origin and development of the urban flora of Central
Europe. Urban Ecosystems 7: 323-339

Manley P.N., Murphy D.D., Campbell L.A., Heckmann K.E., Merideth S.,
Parks S.A., Sanford M.P. and Schlesinger M.D. (2006). Biotic diversity interfaces
with urbanization in the Lake Tahoe Basin. California Agriculture 60: 59-64

מאגר הידע